خسرو جوكار
نام پدر: علي اكبر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/11/26
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 44, شماره: 22
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha