طلعت حاج حسيني كزستاني
نام پدر: عبدالوهاب
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1320
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 79, شماره: 22
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha