حجت اله (مجيد) خداياري سردرودي همداني
نام پدر: ولي الله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/08
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 82, شماره: 21
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha