لعيا رنج كش
نام پدر: اكبر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1335
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/01/19
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 84, شماره: 21
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha