غلامعلي سواراني
نام پدر: اسداله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1313
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1369/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 76, شماره: 1
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha