داود طاهري شاد
نام پدر: عبدل
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 4, شماره: 22
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha