وحيد عليپور
نام پدر: ايوب
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1362
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 52, شماره: 15
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha