مهرداد فروتن
نام پدر: طالب
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1332/09/05
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/11/28
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 36, شماره: 16
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha