علي كوراني
نام پدر: تقي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1351
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1367/06/30
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 43, شماره: 1
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha