فاطمه يكتا حجازي
نام پدر: موسي
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1319
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/12/15
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 62, شماره: 14
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha