داود يوسفي (آقباس)
نام پدر: ضرغام
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/09/12
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 40, رديف: 22, شماره: 18
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha