عبداله ابراهيمي
نام پدر: اسداله
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/07/22
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 15, شماره: 14
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha