حاج ابو حسين الخالصي
نام پدر: عدم وجود اطلاعات
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1330
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1368/06/24
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 99, شماره: 13
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha