محمد ايزدي
نام پدر: محمود
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342/05/01
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1362/01/08
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 102, شماره: 12
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha