فريدون آقا عليزاده
نام پدر: حيدر
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1340/01/08
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1361/11/05
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 21, شماره: 5
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha