سعيد برزآبادي فراهاني
نام پدر: ابراهيم
محل تولد: عدم وجود اطلاعات
تاریخ تولد: 1342
محل شهادت: عدم وجود اطلاعات
تاریخ شهادت: 1366/12/13
گلزار شهید: بهشت زهرا(س) تهران
مزار شهید: قطعه: 28, رديف: 101, شماره: 1
گفتنی های شما

به عنوان مثال: 1234567-0912

captcha