محمد طاهری كاشانی - خداوندا

خداوندا به ما ایمانی عطا فرما که همیشه قلبمان به آن روشن و منور باشد و یقینی ده که بدانیم آنچه به ما می رسد همانست که تو برای ما نوشته ای و جز آن چیزی به ما نمی رسد.
بازگشت