صفت اله کاویانی - وصیت شهید

تا زمانیکه لیاقت و شایستگی پیدا نکنیم این مدال سرخ (شهادت) بر سینه ما نقش نخواهد بست .
بازگشت