علی حسین زاده - وصیت شهید

از تمام خواهران و برادران می خواهم گوش به فرمان اماممان بدهند و حرف منافقین را گوش ندهند و راه شهیدان را زینب وار ادامه دهند .
بازگشت