شعبانعلی غفوری - مچون زینب صبور باشند و پرچم توحید را به دست بگیرند

به نام خدا. پدر و مادر عزیزم، من امیدوارم که مرا ببخشید تا در آن دنیا به راحتى به سر ببرم. پدر عزیز، راه من را براى هموطنان خود بازگو و بگو براى چه شهید شده و هدفش چه بود تا تمام مردم بدانند که اسلام به کمک آنها نیاز دارد. برادر عزیزم، امیدوارم که راه مرا به فرزندان خود بازگویى و آنها را در خط امام بزرگ هدایت کنی و فرزندان خود تشویق کن تا همیشه با قرآن آشنا شوند و جز به خدا فکر نکنند. و خواهرانم، از مرگ من ناراحت نشوند و گریه و زارى نکنند و همچون زینب صبور باشند و پرچم توحید را به دست بگیرند. شعبان علی غفوری
بازگشت