فهرست مکان ها ( 498 مکان )
نام مکان استان شهر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
فلکه کاخ --- --- --- ---
فیاضیه آبادان خوزستان آبادان --- ---
فیاضیه_آبادان --- --- --- ---
قائنات خراسان قائنات --- ---
قاین خراسان قائن --- ---
قرارگاه مقداد --- --- --- ---
قرچك ورامين تهران ورامین --- ---
قرقری گزیک --- --- --- ---
قصرشیرین کرمانشاه قصرشیرین 45.5772 34.516667
قلاویزان --- --- --- ---
قلاويزان --- --- --- ---
قلعه شمشی --- --- --- ---
قله 2519 حاج عمران --- --- --- ---
قله برآفتاب_سرپل ذهاب کرمانشاه سرپل ذهاب --- ---
قله قلميش - ماووت --- --- --- ---
قم قم قم 50.88 34.65
کارخانه --- --- --- ---
کارخانه کاغذ پارس هفت تپه --- --- --- ---
کارگاه دانشکده فنی دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تبریز --- ---
کاشمر خراسان کاشمر --- ---