فهرست مکان ها ( 498 مکان )
نام مکان استان شهر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
ام القصر --- --- --- ---
انديمشك خوزستان انديمشک 48.3592 32.46
اهواز خوزستان اهواز 48.4 31.2
ایرانشهر سیستان و بلوچستان ایرانشهر 60.69 27.2
ایستگاه حسینیه خوزستان اهواز 48.4 31.2
ایستگاه راه آهن اهواز خوزستان اهواز --- ---
ایلام ایلام ایلام 46.26 33.38
ايرانخواه کردستان سقز 46.27511 36.2451
ايستگاه 7 آبادان --- --- --- ---
باختران کرمانشاه باختران 47.065 34.3142
بازار جمشید آباد آبادان خوزستان آبادان --- ---
بازی دراز --- --- --- ---
بانه کردستان بانه 45.886799 35.986198
بجنورد خراسان بجنورد 57.2 37.28
بردسکن خراسان بردسکن --- ---
بزمان _ایرانشهر --- --- --- ---
بستان خوزستان بستان 47.0 31.0
بصره --- --- --- ---
بغداد عراق بغداد --- ---
بغداد عراق بغداد --- ---