فهرست مکان ها ( 498 مکان )
نام مکان استان شهر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
نهبندان_سهل آباد --- --- --- ---
نهرعنبر --- --- --- ---
نهرعنبرموسیان --- --- --- ---
نیروگاه برق نکا مازندران نکا --- ---
نیسان --- --- --- ---
نیکشهر --- --- --- ---
هرات–مشهد --- --- --- ---
هرمزگان --- --- --- ---
هزار قلعه --- --- --- ---
هفت تپه_ آبادان --- --- --- ---
هماکوه افغانستان --- --- --- ---
همت آباد --- --- --- ---
هنگ مرزی گزیک --- --- --- ---
هور --- --- --- ---
هورالعظیم --- --- --- ---
هورالهویزه(هورالعظیم) خوزستان هویزه 47.966667 47.275
هویزه خوزستان هویزه 48.073889 31.461944
یزد یزد یزد --- ---