فهرست مکان ها ( 498 مکان )
نام مکان استان شهر طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
بلوچستان --- --- --- ---
بندرانزلی گیلان بندرانزلی 49.4667 37.4667
بوکان آذربایجان غربی بوکان --- ---
بهبهان خوزستان بهبهان --- ---
بیرجند خراسان بیرجند --- ---
بیمارستان اصفهان اصفهان اصفهان --- ---
بیمارستان امیرالمومنین --- --- --- ---
بیمارستان اهواز خوزستان اهواز --- ---
بیمارستان رازی_ اهواز خوزستان اهواز --- ---
بیمارستان شیراز فارس شیراز --- ---
بیمارستان طالقانی_آبادان خوزستان آبادان --- ---
بیمارستان گلستان_اهواز خوزستان اهواز --- ---
بیمارستان لقمان الدوله تهران تهران --- ---
بیمارستان ماهشهر خوزستان ماهشهر --- ---
بیمارستان_تهران تهران تهران --- ---
بيمارستان --- --- --- ---
بيمارستان امام خميني تبريز آذربایجان شرقی تبریز --- ---
بيمارستان اهواز خوزستان اهواز --- ---
بيمارستان بقائي اهواز --- --- --- ---
بيمارستان ساسان --- --- --- ---