نام : میمک
شهر : ایلام
استان : ایلام

استان ايلام 430 كيلومتر مرز مشترك با عراق دارد يعني بيش از يك سوم مرز مشترك ايران و عراق كه 1200 كيلومتر است در استان ايلام است. ميمك هم ارتفاعي است به طول حدود 14 كيلومتر و به عمق 8-7 كيلومتر در كنار رودخانه اي به نام گرارخوش كه مرز دو شهرستان مهران و يكي هم ايلام است و اين رودخانه از كنار ميمك وارد خاك عراق مي شود. آن طرف ميمك هم رودخانه اي در تنگه اي قرار دارد كه موقعيت استراتژيك مهمي دارد و كمي آن طرفتر هم چاه هاي نفت و گاز وجود دارد و ازطرف ديگر پشت اين ارتفاعات دشت وسيع عراق است، ادامه پيدا مي كند تا مرزهاي استان كرمانشاه و عراق كه معروف به ارتفاعات ديسكه است. موقعيت استراتژيك اين منطقه از آن جهت است كه اين ارتفاعات، آخرين ارتفاعاتي است كه به دشت هاي عراق ختم مي شود و ديده باني وسيعي تا عمق خاك عراق خواهدداشت.