نام : ارتفاعات هزارقله
شهر : مریوان
استان : کردستان
نحوه دسترسی : ارتفاعات هزار قله مریوان در موقعیت مدار 31 درجه عرض شمالی و 52 درجه طول شرقی در مدار کره زمین قراردارد.

ارتفاعات هزار قله مریوان در موقعیت مدار 31 درجه عرض شمالی و 52 درجه طول شرقی در مدار کره زمین قراردارد.