نام : بردسکن
شهر : بردسکن
استان : خراسان

وضیحاتی ثبت نشده است.